"СУПЕР К" ООД, гр.София, 1113
ул."Ал.Жендов" №6, етаж 4, офис 408
Тел/факс: 02 873 96 90
GSM: 0898 84 38 62, 0888 22 53 13, 0898 30 00 38
super_c@abv.bg

 

 

С П И С Ъ К

на правоспособните физически лица – квалифицирани специалисти от различни специалности, наети по трудов или граждански договор в “СУПЕР К” ООД , за оценяване на съответствието на инвестиционните проекти със съществените изисквания към строежите и упражняване на строителен надзор

Име, презиме, фамилия,

Образование

                 Трудов стаж по години като

 

Други индивидуални
компетентности и способности

диплом
с. №/г.

специалност

квалификация

проектант

техн. ръководител

инвеститорски контрол

строителен надзор

други дейности
по специалността

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

 

 

инж.Асен Велков Миланов

с. ОЯ
№ 008172 1976г. ВИСИ

Геодезия, фотограметрия, картография

Инженер геодезист

35

-

-

11

Създател и Управител на фирмата
/починал - 12.2012г./

Свидетелство за правоспособност за извършване на дейности по кадастъра и ППП

1.

инж.Тодор Атанасов Гаров

УАСГ-2007 № 35985
2007г., УАСГ

Геодезия, фотограметрия, картография

Инженер геодезист

7

-

3

2

Управител на фирма

Свидетелство за правоспособност за извършване на дейности по кадастъра и ППП

 

2.

инж.Любослав Петров Иванов

с. АБ
№ 005850
1979г. ВИАС

Промишлено и
гражданско строителство-Конструкции

Строителен
инженер

10

31

-

11

Управител на фирма

-

3.

инж.Георги Дамянов Гочев

УАСГ-2008 № 36487
2008г., УАСГ

Геодезия, фотограметрия, картография

Инженер геодезист

6

-

2

1

Отговаря за геодезическата част от дейността на фирмата

Свидетелство за правоспособност за извършване на дейности по кадастъра и ППП

3.

арх.Галина Иванова Кацарова

с.АБ
№ 007351
1978г. ВИАС

Архитектура

Архитект

24

-

-

5

Начални отдел в СО Район “Оборище”

Гл. специалист
“Архитектура” –
7 години

4.

инж.Спас Цветанов Вучков

с.АМ
 № 004349
1987 г.
ВИСИ

Промишлено и
гражданско строителство-Конструкции

Строителен
инженер

34

-

-

5

-

ППП, Удостоверение за технически контрол по част конструктивна

5.

инж.Красимир Петров Марков

с. АБ
№ 005848 1979г. ВИАС

Промишлено и
гражданско строителство-Конструкции

Строителен
инженер

30

-

-

4

-

ППП и ТК по част конструктивна

6.

инж. Николина Стерева Бръчкова – Недялкова

А 84  №004349 1987г. ВИАС

Промишлено и
гражданско строителство-Конструкции

Строителен
инженер

8

-

16

4

Суправител на “НЕД Проект ” ООД

Сертификати за владеене на английски и японски език

7.

д-р инж. Марина Дончева Трайкова

В 82  №006993 1983 г. ВИАС

Промишлено и
гражданско строителство-Конструкции

Строителен
инженер

11

-

-

4

2 год.-Специалист в строителна фирма “Бараж и ко”ООД

4 год.- Управител на фирма “МД ИНЖЕНЕРИНГ” ООД

Диплома за кандидат на науките № 21656
19.12.1991г.
Дипломна за завършена следдипломна квалификация
във ВМЕИ – специалист инженер-математик
Следдипломна специализация в ТУ специалнос инженер –педагог, Лицензиран оценител на недвижими имоти към АП

8.

инж. Ваня Георгиева Черкезова

А 83  №005022
1984 г
ВМЕИ ”Ленин”

Топло и ядрена енергетика

Машинен
инженер

22

-

-

5

Управител на фирма ЕТ “ВИВА”

ППП, Удостоверение за
проектиране и строителство на газопроводи

9.

инж.Мария Иванова Сунгарска

СУ  №09428
1969 г.
ВМЕИ “Ленин”

Ел. машини и апарати

Електро инженер

32

-

-

6

Гл. експерт 5 години

ППП

10.

инж. Владимир Христов Недялков

СУ №008121
1970 г., ВМЕИ “Ленин”

Ел. централи,
мрежи и системи

Електро
инженер

18

-

25

5

Управител на “НЕД Проект”
ООД

Проектиране на силови,осветителни и др. електрически инсталации в САЩ – 3 години

11.

инж.Венелин Кирилов Върбанов

с. МА
№ 010715 1974г. ВИСИ

Водоснабдяване и канализация

Строителен инженер по водоснабдя-ване и канализация

27

-

5

11

зам. Директор , Н-к отдел

ППП

12.

инж.Вера Кирилова Върбанова

с. МА
№ 010717 1974г. ВИСИ

Водоснабдяване и канализация

Строителен инженер по водоснабдя-ване и канализация

22

-

-

11

Търговски Директор - 
3 години, Н-к отдел - 8  години

ППП

13.

инж.Майа Цанева Лазарова

 

Аб  №006072
1973гВИСИ

 

Железопътно строителство

Строителен инженер по железопътно строителство

15

1

13

4

-

-

14.

инж.Веселина Коцева Добчева

Д 66 №001209 1999 г., ВВТУ Т.Каблешков

Транспортно строителство

Магистър-инженер

9

-

-

4

-

Диплома №58/1996г. от ВИАС – Мениджмънт на инженерна фирма, Сертификат от 12.01.2007г. – координатор в строителството, ППП

15.

дтн.инж.Григор Цветанов Григоров

с.ОП №005459 1968 г., ВМЕИ “Ленин”

Далекосъобщителна техника

Електро инженер

19

-

12

4

Удостоверение от ВНВАУ "Г.Димитров" специалност РТВ

документ от ВАК, 1980г. за к.т.н., лектор в БТК, сертификат за обучение по програма Phare, сертификат за проведено обучение от фирма Datentechnik, сертификат за обучение на преносни апаратури, сертификат за обучение по управление на честотен спектър ITU

16.

инж. Душка Николова Стаевска

Аб  №011586
1975г.,ВМЕИ “Ленин”

Промишлена топлотехника

Машинен инженер

35

-

-

5

33 год. –проектант, рък. група и водещ проектант
16 год. – Съдружник във фирма “Кохта инженеринг” СД

ППП

17.

инж.Елен Георгиев Вулджев

с.№000528
1970 г
ВИХВП гр.Пловдив

Технология на растителните мазнини и етерични масла

Инженер-технолог

15

-

-

7

Управител на фирма
ЕТ “Ексел”
4 год.
–препод. вХЗ Костинброд
13 год. Главен Технолог

Диплома за кандидат на науките №19653/
04.01.1990г.
Свидетелство за научно звание ст.н.с.II степен- №16192/13.02.1992г.

18.

инж.Иван Димов Стайков

СУ  №006882
1969 г., ВМЕИ “Ленин”

Промишлена топлотехника

Машинен инженер

40

-

-

5

37 год. –проектант, рък. група и водещ проектант, 1 год. –експ. Консултант
16 год. – Управител на фирма “Кохта инженеринг”СД

ППП

19.

инж.Борис Михов Готов

АБ  №16984
1979 г., ВИАС

Промишлено и
гражданско строителство-Конструкции

Строителен
инженер

31

-

-

4

Управител на фирма “Градоуст-ройство-Главпроект" ООД

ППП

20.

доц. д-р инж. Илияна Василева Михайлова

№1612
1972 г., ВМИ гр.София

Медицина

Лекар

-

-

-

5

Санитарно хигиенен контрол на обекти в гр.Перник - 9г.

Диплома от МА №16958 за специалност "Хигиена на труда" Диплома от МА №28631 за специалност "Организация на медико-санитарната защита" Диплома от МА №21957 за специалност "Токсикология" Диплома от ВАК №21678 за к.м.н. Свидетелство за научно звание от ВАК №18446 за Доцент

21.

инж.Коце Филипов Коцев

МЯ №015222 1980 г., ВХТИ гр.София

Технология на влакната на кожите

Инженер химик

8

-

-

5

Курс в пожарникарски факултет към МВР

7г. – инспектор-контрол в РС”ПАБ” – район Искър

22.

Людмила Сергеевна Тришкан

№066673 1971г., СУ гр.София

Правораздавателен профил

Юрист

-

-

-

4

От 1972г. до 2009г. Адвокат в Сфийска Адвокадска колегия

-

23.

инж.Минка Христева Пулева-Маркова

АБ №007286 1979 г., ВИАС гр.София

Промишлено и
гражданско строителство

Строителен инженер

27

-

-

4

15г. - Проектант по част ПОИС (ПБЗ)

ППП и ТК

24.

л.арх. Мария Борисова Михайлова

ЛТУ-98 №040668 1999г., ЛТУ, гр. София

Ландшафтна Архитектура

Ландшафтен Архитект

14

-

-

4

Управител на фирма
“Зелена концепция ” ООД

ППП

25.

инж.Руслан Веселинов Савов

МГУ-98 №029065 1998г., МГУ гр.София

Хидрогеология и инженерна геология

Инженер геолог-хидрогеолог

12

-

-

4

-

ППП

26.

инж.Мариана Крумова Миланова

с. ОЯ №009410 1977г. ВИСИ

Геодезия, фотограметрия, картография

Инженер геодезист

23

-

-

11

Гл. специалист “КиР”- 10 години

Свидетелство за правоспособност за извършване на дейности по кадастъра

27.

инж. Никола Цветков Гергинов

Аб  №009901
1972 г
ВМЕИ “Ленин”

Промишлена топлотехника

Машинен инженер

38

-

-

11

8 год.-Гл. инженер на НППИ по архитектура “Главпроект”

Удостоверение за допускане до работа с газови съоръжения и инсталации, ППП,
Удостоверение за
проектиране и строителство на газопроводи

28.

инж. Розен Иванов Янков

с. МЯ
№ 003624 1980г. ВМЕИ “Ленин”

Промишлена топлотехника

Машинен инженер

30

7

-

11

Управител на фирма “КОСТИНБРОД-ГАЗ” ООД

ППП

29.

инж.Михаил Богданов Цветков

с. ОЮ
№ 006620
1977г. ВИСИ

Хидромелиора-тивно строителство

Строителен
инженер по хидромелиора-тивно строителство

24

2

8

11

Управител на фирма “Еврогазкомпа-ния” ООД,
гр.София

Диплом
№  ПКП-3266
1992г.,
УНСС-ВШВИД
спец.международен бизнес, ППП,
Удостоверение №2123/03.04.2000г.
Проектиране и строителство на газопроводи

30.

Маргарита Цонева Цонева

АС №007663
1981 г. СУ ”Климент Охридски”

Химия

Специалист химик органик

-

-

-

4

Стаж по специалнос.
13 год. –
ст. Експерт в лаб.”Химич-ни фактури на работната среда” в НЦООЗ

Свидетелство за призната специалност с. АС №009115/2003г. Издадено от МУ- София за специалност “Санитарна химия”

31.

инж.Десислава Кръстева Гюрова

ВХТИ №020349
1994г. ВХТИ

Неорганични електро-химични п-ва

Инженер химик

-

-

-

4

Стаж по специалнос.
26 год., 16 год. –ст. Експерт в лаб.”Химич-ни фактури на работната среда” в НЦООЗ

Свидетелство за призната специалност с. АС №007663/2001г. Издадено от МУ- София за специалност “Санитарна химия”

32.

инж.Соня Хаим Стойкова

ОЯ  №010606
1975 г., ВИСИ

Промишлено и гражданско строителство-Конструкции

Строителен инженер

12

-

15

6

Гл. специалист в СО – 9 г., Зам.Директор в фирма -1 год.

Лицензиран оценител на недвижими имоти, сертификат за оценка на земя и сгради към Институт по Европейска икономика и Свидетелство за специализация към УНСС

33.

инж.Здравка Славчева Ненчева

А 94 №000571 1994 г., ВМЕИ гр.София

Топлинна и масообменна техника

Машинен инженер

 

 

 

 

 

 

34.

арх.Димитър Запринов Калоянов

№047589 1999г., УАСГ гр. София

Архитектура

Архитект

 

 

 

 

 

 

35.

инж.Тодор Атанасов Гаров

УАСГ-2007 № 35985
2007г., УАСГ

Геодезия, фотограметрия, картография

Инженер геодезист

4

-

-

-

-

Удостоверение за пълна проектантска правоспособност

36.

инж.Георги Дамянов Гочев

УАСГ-2008 № 36487
2008г., УАСГ

Геодезия, фотограметрия, картография

Инженер геодезист

3

1

-

-

-

Свидетелство за правоспособност за извършване на дейности по кадастъра и ОПП

3.

арх.Галина Иванова Кацарова

с.АБ
№ 007351
1978г. ВИАС

Архитектура

Архитект

24

-

-

5

Начални отдел в СО Район “Оборище”

Гл. специалист
“Архитектура” –
7 години

4.

инж.Спас Цветанов Вучков

с.АМ
 № 004349
1987 г.
ВИСИ

Промишлено и
гражданско строителство-Конструкции

Строителен
инженер

34

-

-

5

-

ППП, Удостоверение за технически контрол по част конструктивна

5.

инж.Красимир Петров Марков

с. АБ
№ 005848 1979г. ВИАС

Промишлено и
гражданско строителство-Конструкции

Строителен
инженер

30

-

-

4

-

ППП и ТК по част конструктивна

6.

инж. Николина Стерева Бръчкова – Недялкова

А 84  №004349 1987г. ВИАС

Промишлено и
гражданско строителство-Конструкции

Строителен
инженер

8

-

16

4

Суправител на “НЕД Проект ” ООД

Сертификати за владеене на английски и японски език

7.

д-р инж. Марина Дончева Трайкова

В 82  №006993 1983 г. ВИАС

Промишлено и
гражданско строителство-Конструкции

Строителен
инженер

11

-

-

4

2 год.-Специалист в строителна фирма “Бараж и ко”ООД

4 год.- Управител на фирма “МД ИНЖЕНЕРИНГ” ООД

Диплома за кандидат на науките № 21656
19.12.1991г.
Дипломна за завършена следдипломна квалификация
във ВМЕИ – специалист инженер-математик
Следдипломна специализация в ТУ специалнос инженер –педагог, Лицензиран оценител на недвижими имоти към АП

8.

инж. Ваня Георгиева Черкезова

А 83  №005022
1984 г
ВМЕИ ”Ленин”

Топло и ядрена енергетика

Машинен
инженер

22

-

-

5

Управител на фирма ЕТ “ВИВА”

ППП, Удостоверение за
проектиране и строителство на газопроводи

9.

инж.Мария Иванова Сунгарска

СУ  №09428
1969 г.
ВМЕИ “Ленин”

Ел. машини и апарати

Електро инженер

32

-

-

6

Гл. експерт 5 години

ППП

10.

инж. Владимир Христов Недялков

СУ №008121
1970 г., ВМЕИ “Ленин”

Ел. централи,
мрежи и системи

Електро
инженер

18

-

25

5

Управител на “НЕД Проект”
ООД

Проектиране на силови,осветителни и др. електрически инсталации в САЩ – 3 години

11.

инж.Венелин Кирилов Върбанов

с. МА
№ 010715 1974г. ВИСИ

Водоснабдяване и канализация

Строителен инженер по водоснабдя-ване и канализация

27

-

5

11

зам. Директор , Н-к отдел

ППП

12.

инж.Вера Кирилова Върбанова

с. МА
№ 010717 1974г. ВИСИ

Водоснабдяване и канализация

Строителен инженер по водоснабдя-ване и канализация

22

-

-

11

Търговски Директор - 
3 години, Н-к отдел - 8  години

ППП

13.

инж.Майа Цанева Лазарова

 

Аб  №006072
1973гВИСИ

 

Железопътно строителство

Строителен инженер по железопътно строителство

15

1

13

4

-

-

14.

инж.Веселина Коцева Добчева

Д 66 №001209 1999 г., ВВТУ Т.Каблешков

Транспортно строителство

Магистър-инженер

9

-

-

4

-

Диплома №58/1996г. от ВИАС – Мениджмънт на инженерна фирма, Сертификат от 12.01.2007г. – координатор в строителството, ППП

15.

дтн.инж.Григор Цветанов Григоров

с.ОП №005459 1968 г., ВМЕИ “Ленин”

Далекосъобщителна техника

Електро инженер

19

-

12

4

Удостоверение от ВНВАУ "Г.Димитров" специалност РТВ

документ от ВАК, 1980г. за к.т.н., лектор в БТК, сертификат за обучение по програма Phare, сертификат за проведено обучение от фирма Datentechnik, сертификат за обучение на преносни апаратури, сертификат за обучение по управление на честотен спектър ITU

16.

инж. Душка Николова Стаевска

Аб  №011586
1975г.,ВМЕИ “Ленин”

Промишлена топлотехника

Машинен инженер

35

-

-

5

33 год. –проектант, рък. група и водещ проектант
16 год. – Съдружник във фирма “Кохта инженеринг” СД

ППП

17.

инж.Елен Георгиев Вулджев

с.№000528
1970 г
ВИХВП гр.Пловдив

Технология на растителните мазнини и етерични масла

Инженер-технолог

15

-

-

7

Управител на фирма
ЕТ “Ексел”
4 год.
–препод. вХЗ Костинброд
13 год. Главен Технолог

Диплома за кандидат на науките №19653/
04.01.1990г.
Свидетелство за научно звание ст.н.с.II степен- №16192/13.02.1992г.

18.

инж.Иван Димов Стайков

СУ  №006882
1969 г., ВМЕИ “Ленин”

Промишлена топлотехника

Машинен инженер

40

-

-

5

37 год. –проектант, рък. група и водещ проектант, 1 год. –експ. Консултант
16 год. – Управител на фирма “Кохта инженеринг”СД

ППП

19.

инж.Борис Михов Готов

АБ  №16984
1979 г., ВИАС

Промишлено и
гражданско строителство-Конструкции

Строителен
инженер

31

-

-

4

Управител на фирма “Градоуст-ройство-Главпроект" ООД

ППП

20.

доц. д-р инж. Илияна Василева Михайлова

№1612
1972 г., ВМИ гр.София

Медицина

Лекар

-

-

-

5

Санитарно хигиенен контрол на обекти в гр.Перник - 9г.

Диплома от МА №16958 за специалност "Хигиена на труда" Диплома от МА №28631 за специалност "Организация на медико-санитарната защита" Диплома от МА №21957 за специалност "Токсикология" Диплома от ВАК №21678 за к.м.н. Свидетелство за научно звание от ВАК №18446 за Доцент

21.

инж.Коце Филипов Коцев

МЯ №015222 1980 г., ВХТИ гр.София

Технология на влакната на кожите

Инженер химик

8

-

-

5

Курс в пожарникарски факултет към МВР

7г. – инспектор-контрол в РС”ПАБ” – район Искър

22.

Людмила Сергеевна Тришкан

№066673 1971г., СУ гр.София

Правораздавателен профил

Юрист

-

-

-

4

От 1972г. до 2009г. Адвокат в Сфийска Адвокадска колегия

-

23.

инж.Минка Христева Пулева-Маркова

АБ №007286 1979 г., ВИАС гр.София

Промишлено и
гражданско строителство

Строителен инженер

27

-

-

4

15г. - Проектант по част ПОИС (ПБЗ)

ППП и ТК

24.

л.арх. Мария Борисова Михайлова

ЛТУ-98 №040668 1999г., ЛТУ, гр. София

Ландшафтна Архитектура

Ландшафтен Архитект

14

-

-

4

Управител на фирма
“Зелена концепция ” ООД

ППП

25.

инж.Руслан Веселинов Савов

МГУ-98 №029065 1998г., МГУ гр.София

Хидрогеология и инженерна геология

Инженер геолог-хидрогеолог

12

-

-

4

-

ППП

26.

инж.Мариана Крумова Миланова

с. ОЯ №009410 1977г. ВИСИ

Геодезия, фотограметрия, картография

Инженер геодезист

23

-

-

11

Гл. специалист “КиР”- 10 години

Свидетелство за правоспособност за извършване на дейности по кадастъра

27.

инж. Никола Цветков Гергинов

Аб  №009901
1972 г
ВМЕИ “Ленин”

Промишлена топлотехника

Машинен инженер

38

-

-

11

8 год.-Гл. инженер на НППИ по архитектура “Главпроект”

Удостоверение за допускане до работа с газови съоръжения и инсталации, ППП,
Удостоверение за
проектиране и строителство на газопроводи

28.

инж. Розен Иванов Янков

с. МЯ
№ 003624 1980г. ВМЕИ “Ленин”

Промишлена топлотехника

Машинен инженер

30

7

-

11

Управител на фирма “КОСТИНБРОД-ГАЗ” ООД

ППП

29.

инж.Михаил Богданов Цветков

с. ОЮ
№ 006620
1977г. ВИСИ

Хидромелиора-тивно строителство

Строителен
инженер по хидромелиора-тивно строителство

24

2

8

11

Управител на фирма “Еврогазкомпа-ния” ООД,
гр.София

Диплом
№  ПКП-3266
1992г.,
УНСС-ВШВИД
спец.международен бизнес, ППП,
Удостоверение №2123/03.04.2000г.
Проектиране и строителство на газопроводи

30.

Маргарита Цонева Цонева

АС №007663
1981 г. СУ ”Климент Охридски”

Химия

Специалист химик органик

-

-

-

4

Стаж по специалнос.
13 год. –
ст. Експерт в лаб.”Химич-ни фактури на работната среда” в НЦООЗ

Свидетелство за призната специалност с. АС №009115/2003г. Издадено от МУ- София за специалност “Санитарна химия”

31.

инж.Десислава Кръстева Гюрова

ВХТИ №020349
1994г. ВХТИ

Неорганични електро-химични п-ва

Инженер химик

-

-

-

4

Стаж по специалнос.
26 год., 16 год. –ст. Експерт в лаб.”Химич-ни фактури на работната среда” в НЦООЗ

Свидетелство за призната специалност с. АС №007663/2001г. Издадено от МУ- София за специалност “Санитарна химия”

32.

инж.Соня Хаим Стойкова

ОЯ  №010606
1975 г., ВИСИ

Промишлено и гражданско строителство-Конструкции

Строителен инженер

12

-

15

6

Гл. специалист в СО – 9 г., Зам.Директор в фирма -1 год.

Лицензиран оценител на недвижими имоти, сертификат за оценка на земя и сгради към Институт по Европейска икономика и Свидетелство за специализация към УНСС

33.

инж.Здравка Славчева Ненчева

А 94 №000571 1994 г., ВМЕИ гр.София

Топлинна и масообменна техника

Машинен инженер

 

 

 

 

 

 

34.

арх.Димитър Запринов Калоянов

№047589 1999г., УАСГ гр. София

Архитектура

Архитект