"СУПЕР К" ООД, гр.София, 1113
ул."Ал.Жендов" №6, етаж 4, офис 408
Тел/факс: 02 873 96 90
GSM: 0898 84 38 62, 0888 22 53 13, 0898 30 00 38
super_c@abv.bg

 

 

Геодезически дейности:

- трасиране на имот(парцел) – необходими документи: актуална скица и документ за собственост;
- изработване на частичен дворищно-трасировъчен карнет;
- заснемане за проучване и проектиране;
- изчисляване на обеми;
- прецизно трасиране на сгради и съоръжения (издаване на протокол за строителна линия);
- проектиране (вертикална планировка, трасировъчен план);
- нанасяне на сгради, подземни проводи (ел., ВиК) и съоръжения в кадастрални карти и планове;
- изработване на схеми на етажите и нанасянето им в кадастралната карта;
- изработване на Устройствени Планове;
- изработване на частични изменения на регулационни планове;
- дигитализиране на картни материали.

По-детайлна информация за извършваните геодезически дейности на http://geo-sofia.com/

обем

изчисляване на обеми