"СУПЕР К" ООД, гр.София, 1113
ул."Ал.Жендов" №6, етаж 4, офис 408
Тел/факс: 02 873 96 90
GSM: 0898 84 38 62, 0888 22 53 13, 0898 30 00 38
super_c@abv.bg

“Супер К” ООД, гр. София е регистрирана от СГС на 03.04.2007г., със седалище гр. София, П.К. 1113, ул. “Ал. Жендов” № 6, офис 408.

Предметът на дейност на фирмата е проектиране, консултантска дейност, оценяване на съответствието на инвестиционните проекти, упражняване на строителен надзор, прединвестиционни проучвания, подготовка на проектантския процес, координация на строителния процес, изготвяне на експертни оценки, изработване на кадастрални и регулационни проекти и др. Тя притежава лиценз за консултант /строителен надзор/ № ЛК – 000574/13.07.2007г., издаден от МРРБ, със срок на валидност до 13.07.2017 г.

В одобрения от МРРБ /ДНСК/ списък на екипа от правоспособни физически лица, фигурират 33 специалисти от различни специалности, които са със стаж в областта на проектирането и строителството между 10 и над 30 години, а някои от тях са със стаж и опит в строителния надзор от въвеждането му в Р България – 1999г.

Фирмата има застраховка – професионална отговорност за:
- Проектант - всички категории по ЗУТ - лимит на отговорност за 300 000 лв;
- Консултант /строителен надзор/ - лимит на отговорност за 300 000 лв.

“Супер К” ООД се управлява и представлява от инж. Тодор Атанасов Гаров и инж. Любослав Петров Иванов, заедно и поотделно. Инж. Георги Дамянов Гочев отговаря за геодезическата част от дейността на фирмата. Във фирмата има назначени над 30 специалисти на граждански договор, които се мобилизират при отделни проекти в зависимост от спецификата им.

“Супер К” ООД разполага с:

  1. Софтуер - LKAD, MKAD, TPLAN
  2. Две тотални станции - “Leica -TPS 400” и “Pentax -PCS1”
  3. Два GPS приемника
  4. 2 бр. автомобили

Голяма част от специалистите от фирмата имат голям опит в дейността консултант/строителен надзор, на обекти от I-ва до IV-та категория по ЗУТ.

софия строителен надзор