"СУПЕР К" ООД, гр.София, 1113
ул."Ал.Жендов" №6, етаж 4, офис 408
Тел/факс: 02 873 96 90
GSM: 0898 84 38 62, 0888 22 53 13, 0898 30 00 38
super_c@abv.bg

 

 

С П И С Ъ К

на по-важните инвестиционни проекти, които са проектирани от "Супер К" ООД

Строеж

Възложител

Услуга

Период на изпълнение

 

Триетажна жилищна сграда, с.Чепинци, гр.София

Физическо лице

 


Проектиране

 

2014г.
в процес

Земетръс

 

Двуетажна вилна сграда,
гр.Ботевград

 

Физическо лице
Проектиране
2013г.
Ботевград

„Проектиране и строителство на ПСОВ, ВиК мрежа западна част, външни връзки към ПСОВ и корекция на река гр. Банско“

“Рехабилитация и доизграждане на ВиК мрежата на територията, разположена в западната част на гр.Банско“

Община
Банско

 Проектиране

 

2013г.

Банско

 

Разширяване административен център на гр.Омуртаг - част II

 

Община Омуртаг
Проектиране
2013г.
Омуртаг

Проектиране на основна пътна мрежа, алейна мрежа, подземна инфраструктура (водопровод, канализация, силни и слаби ел.мрежи) и сгради на територията на завод ТИТАН

“ТИТАН Златна Панега” АД

Проектиране

2007-2014г.

 

Разширяване административен център на гр.Омуртаг

 

Община Омуртаг
Проектиране
2011г.

 

ЧСОУ "Свети Георги" в УПИ I – за училище, ОДЗ, ОГ, ТП,

СО р-н “Витоша”, гр.София

 

"АНТОАН 2007" ЕООД
Проектиране
10.2010г.

 

Бизнес център с околно пространство” в УПИ III, кв.72, гр.Златоград

 

Община Златоград
Проектиране
10.2009г.

 

Изменение на КК (попълване на сгради и съоръжения, съгласно чл.52, ал.4 от ЗКИР) в поземлен имот с идентификатор *****.***.***, изработване на ИПР

 

Министерство на Отбраната
Проектиране
08.2010г.

 

КЪСНОАНТИЧНА И СРЕДНОВЕКОВНА КРЕПОСТ „КАЛЕТО” ПРИ ПРОХОДНА ПЕЩЕРА с.КОШНИЦА, общ. СМОЛЯН

 

Община Смолян
Проектиране
2009г.

 

КЪСНОАНТИЧНА И СРЕДНОВЕКОВНА КРЕПОСТ „КАЛЕТО” В МЕСТНОСТТА „ТУРЛУКА”, гр. СМОЛЯН

 

Община Смолян

Проектиране
2009г.

 

Проект за три жилищни сгради, в.з.Килиите, гр.София

 

Физическо лице
Проектиране
2009г.

 

Проект за жилищна сграда, с.Драгичево, общ.Перник

 

Физическо лице
Проектиране
2009г.

 

Проект за складова база, гр.Елин Пелин

 

Физическо лице
Проектиране
2009г.

Проектиране на бетонов възел

“БКС Строител” ЕАД, гр.Елин Пелин

 

Проектиране

 

2008г.

 

Проект за складова база

“Авива” ООД, гр.София

 

Проектиране

 

2007-2008г.

 

-Втори етап на проектиране на бетонова площадка за складиране на въглища и петрококс, с включено второ пречиствателно съоръжение

-Преработка на проекта за подпорна стена и пътна връзка с отводняване като се вземе предвид новия проект за Циментова мелница №9

-Отводняване на пътя в Кариерата, в участъка – от отклоненията за “Кариера-Изток” и “Кариера-Запад” до моста

-Пречиствателно съоръжение дъждовни води покрит склад въглища

-Кръстовище при км 54+248 – вдясно, между път III 103 /Роман – Златна Панега/ и пътна връзка за локален път между “Кариера” и завод “Титан”

-Преработка на проекта за подпорна стена до нова циментова мелница №9 и пътна връзка с отводняване

-Пречиствателно съоръжение дъждовни води покрит склад въглища – преработка по време на строителството

-Пречиствателно съоръжение дъждовни води – кало и шламоуловител №2

-Вътрешно заводски път и зелени площи от Елекс до околовръстно шосе под трошачки

“ТИТАН Златна Панега” АД

Проектиране

2010-2011г.

-Преработка на път от КПП до площадка за товарене на готова продукция

-Път до ел. станция - преработка

-Вътрешно заводски път за административна сграда и столова

-Път от О.Т.36 до силоз за клинкер

-Зелени площи и алеи м/у заводска подстанция и административна сграда

-Път от О.Т.36 до ПСОВ

-Преработка на път и площадка от О.Т.40 до второ автотоварище за насипен цимент

-Паркинг пред медицински център

-Площадка пред склад

-Проектиране на обходен път през ж.п. линия и зареждане с добавки

-КПП, алеи и площадка пред административна сграда

-Първи етап на проектиране на бетонова площадка за складиране на въглища и петрококс

-Проектиране на локален път за въглища и добавки от “Паркинг за автобуси” до “Силози за сурово брашно”

-Проектиране на локален път за въглища и добавки от “Главен път” до “Вътрешен път за Кариерата"

“ТИТАН Златна Панега” АД

Проектиране

2007-2009г.