"СУПЕР К" ООД, гр.София, 1113
ул."Ал.Жендов" №6, етаж 4, офис 408
Тел/факс: 02 873 96 90
GSM: 0898 84 38 62, 0888 22 53 13, 0898 30 00 38
super_c@abv.bg

Строителен надзор по време на изпълнението на строежите от първа до четвърта категория /2010 г./

I. Основни отговорности на лицето упражняващо строителен надзор (чл.168 от ЗУТ)

1.   Законосъобразно започване на строежа.
2.   Пълнота и правилно съставяне на актове и протоколи по време на строителството.
3.   Изпълнение на строежите, съобразно одобрените инвестиционни проекти и изискванията на чл.169, ал.1 и 2.
4.   Спазване на изискванията за здравословни и безопасни условия на труд в строителството.
5.   Недопускане на увреждане на трети лица и имоти в следствие на строителството.
6.   Годност на строежа за въвеждане в експлоатация.
7.   Оценка на достъпност от лица с увреждания.
8.   Оценка на енергийна ефективност.

II. Последователност при изпълнение на строително-монтажните работи и съставяне на актове и протоколи по време на строителството. /Наредба №3, 31 юли 2003г./

1.               След влизане в сила на разрешението за строеж, Възложителя предава, в присъствието на проектанта и строителния надзор на Строителя, одобрения инвестиционен проект и разрешението за строеж.
1.1.            Съставя се Протокол - акт образец 1
2.   Протокол за откриване на строителна площадка и за определяне на строителна линия и ниво /образец 2 и образец 2а/.
2.1.            Протокол за откриване на строителна площадка и за определяне на строителна линия и ниво /образец 2 за високо строителство и образец 2а за строежи на техническата инфраструктура/ се съставя от лицето упражняващо строителен надзор, в присъствието на възложителя, строителя и служител по чл.223, ал.2 от ЗУТ.
2.1.1.         Раздел III - Констатации за извършените проверки при достигане на контролираните нива /ниво изкоп, ниво цокъл, кота корниз, кота било, проверка на изпълнения провод /съоръжение/ се извършват от строителния надзор, проектанта и строителя.
3.   Констативен акт за установяване съответствието на строежа с издадените строителни книжа и за това, че подробният устройствен план е приложен по отношение на застрояването /образец 3/.
3.1.            Съставя се от длъжностното лице от общинската /района/ администрация по искане на лицето упражняващо строителен надзор, след извършване на проверката в три дневен срок от завършването на строителните и монтажни работи по фундаментите на строежа.
4.   Заповедна книга на строежа /образец 4/.
4.1.            Съставя се и се заверява от лицето упражняващо строителен надзор в три дневен срок от датата на раздел II на акт образец 2(2а).
4.2.            Съставя се от лицето упражняващо строителен надзор в три дневен срок от датата на раздел II на акт образец 2(2а) и се заверява /регистрира/ в ДНСК, когато разрешението за строеж е издадено от Областния управител или Министъра на МРРБ.
4.3.            Лицето упражняващо строителен надзор уведомява писмено общината, РДНСК, ПБС и РИОКОЗ за заверената заповедна книга в седем дневен срок от заверката.
5.   Акт за уточняване и съгласуване на строителния терен с одобрения инвестиционен проект и даване на основен репер на строежа /образец 5/.
5.1.            Съставя се от строителя в присъствието на строителния надзор по част “Геодезия” и проектанта.
6.   Акт за приемане на земната основа и действителните коти на извършените изкопни работи /образец 6/.
6.1.            Съставя се от Строителя, строителния надзор по части “Конструктивна” и “Инженерна геология и хидрогеология” и проектантите /конструктор и инженер геолог/.
7.               Акт за приемане на извършените СМР по нива и елементи на строителната конструкция /образец 7/.
7.1.            Съставя се от Строителя, проектанта по част “Конструктивна” и строителния надзор по част “Конструктивна”
8.               Акт за приемане и предаване на бетонни, стоманобетонни или други фундаменти за монтаж на конструкции, машини и съоръжения /образец 8/.
8.1.            Съставя се от Строителя, изпълнителя на монтажните работи, строителния надзор по части “Геодезия” и “Конструктивна” и проектанта Конструктор.
9.               Акт за предаване и приемане на машини и съоръжения /образец 9/.
9.1.            Съставя се от Възложителя, доставчика на машини и съоръжения, строителя и строителния надзор по съответната част.
10.             Акт за установяване съответствието на строежа при спиране на строителството /образец 10/.
10.1.          Съставя се от Възложителя, строителя, проектантите по съответните части, строителния надзор по съответните части.
11.             Акт за установяване състоянието на строежа и СМР при продължаване на строителството /образец 11/.
11.1.          Съставя се от Възложителя, строителя, проектантите по съответните части, строителния надзор и специалистите му по съответните части и техническия контрол по част “Конструктивна".
12.             Акт за установяване на всички видове строителни и монтажни работи, подлежащи на закриване, удостоверяващ, че са постигнати изискванията на проекта /образец 12/.
12.1.          Съставя се от Строителя, строителния надзор по съответната част.
13.             Акт за установяване на щети от непреодолима природна сила и др. /образец 13/.
13.1.          Съставя се от Строителя, строителния надзор по съответните части и Възложителя.
14.             Акт за приемане на конструкцията /образец 14/.
14.1.          Съставя се от проектанта-конструктор, строителя и строителния надзор по част “Конструктивна”.
15.             Констативен акт за установяване годността за приемане на строежа (част, етап от него) /образец 15/.
15.1.          Съставя се на основание чл.176, ал.1 от ЗУТ от Възложителя, проектантите по всички части на проекта, строителя, лицето упражняващо строителен надзор и от технически правоспособните физически лица към него упражнили строителен надзор по съответните части.
15.2.          След подписване на акта, лицето упражняващо строителен надзор може да изготви окончателен доклад. С този акт се извършва предаването на строежа и строителната документация от Строителя на Възложителя.
15.3.          Строителният надзор изготвя и паспорта на строежа.
16.             Протокол за установяване годността за ползване на строежа /образец 16/.
16.1.          Съставя се от Председателя на ДПК /Държавна Приемателна Комисия/ назначен със заповед на началника на ДНСК или РДНСК, съгласно Наредба №2, 31 юли 2003г. След приключване работата на ДПК и подписване на акт образец 16 се издава Разрешение за ползване.
17.             Протокол за проведена 72-часова проба при експлоатационни условия /образец 17/.
17.1.          Съставя се от комисия, назначена със Заповед на Възложителя.

Забележка: За обектите от четвърта и пета категория, които не подлежат на ДПК, Удостоверение за ползване се издава въз основа на окончателен доклад на Лицето упражняващо строителен надзор, до органа издал разрешението за строеж.

инж.Асен Миланов - 2010г.