"СУПЕР К" ООД, гр.София, 1113
ул."Ал.Жендов" №6, етаж 4, офис 408
Тел/факс: 02 873 96 90
GSM: 0898 84 38 62, 0888 22 53 13, 0898 30 00 38
super_c@abv.bg

Добре дошли в "СУПЕР К" ООД

Една от най-добрите фирми за строителен надзор в София. Залагаща на качеството, на услугата.

“Супер К” ООД, гр. София е регистрирана от СГС на 03.04.2007г.

Предметът на дейност на  фирмата е проектиране, консултантска дейност, оценяване на съответствието на инвестиционните проекти, упражняване на строителен надзор, прединвестиционни проучвания, подготовка на проектантския процес, координация на строителния процес, изготвяне на експертни оценки, изработване на кадастрални и регулационни проекти и др.

Фирмата притежава лиценз за консултант /строителен надзор/ № ЛК – 000574/13.07.2007г., издаден от МРРБ, със срок на валидност до 13.07.2017 г.

“Супер К” ООД се управлява и представлява от инж. Тодор Атанасов Гаров и инж. Любослав Петров Иванов, заедно и поотделно. Инж. Георги Дамянов Гочев отговаря за геодезическата част от дейността на фирмата.

* Екипът на фирмата изразява своята почит към инж. Асен Велков Миланов /починал на 03.12.2012г./. Създател и идеолог на философията на фирмата, прокламирал винаги етичност, професионализъм и лично отношение към всеки клиент.

инж.Асен Миланов

инж.Асен Миланов